มกราคม 10, 2018

Download

 

RIPO
    RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)
    RIPO-01 Project Self Assessments  

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)


 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
 สรุปผลงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
  รายงานประจำปีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

คู่มือ/แนวปฏิบัติ
    การขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)
    แผนผังการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อ IBC หรือ TBC
    แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Form
     IBC-02 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
     IBC-04 การขอเคลื่อนย้าย นำเข้า หรือ ส่งออก สิ่งมีชีวิต หรือวัสดุชีวภาพ
     IBC-05 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานบริการวิชาการ
     IBC-06 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
    IBC-07 แบบฟอร์มรายงานสถานะโครงการ/ปิดโครงการ
     Memorandum IBC-02
    MTA&DSA Checklist แบบฟอร์มประเมินความพร้อมในการจัดทําบันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุและความเสี่ยงของตัวอย่างวัตถุ
    MTA – บันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุ – Thai
    MTA – บันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุ – English
    DSA – สัญญาการแบ่งปันข้อมูล – Thai
    DSA – สัญญาการแบ่งปันข้อมูล – English

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (SOP KMUTT-IRB)
รายงานผลการดำเนินงาน IRB

การพิจารณารับรองโครงการ (IRB Approval Process)
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (Timeline and Process of IRB Evaluation)
การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ผ่านอีเมล (IRB Documents Submission via Email)
 แนวทางการดำเนินการที่นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.

คู่มือ/แนวปฏิบัติ
     IRB Doc-01 คู่มือสำหรับนักวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย
     IRB Doc-02 ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร
    คำชี้แจงสำหรับนักวิจัย – Thai
    Instructions for Researchers – Eng
     ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงสำหรับแบบสอบถาม -Thai
    Example Information Sheet for Questionnaire -Eng
     ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร – Thai
    Example Participant Information Sheet – English
     ตัวอย่าง หนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร – Thai
    Example Informed Consent Form – English
     IRB Doc-03 แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว – Thai
     IRB Doc-03 IRB-approved Research Protocol Guideline – English
     IRB Doc-04 สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis for IRB) – Thai/English
     IRB Doc-05 แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
     IRB Doc-06 แนวทางการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (To do a Waiver of Consent) – Thai/English
Checklist
     IRB Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ – Thai
     IRB Checklist – English
Form
    IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption) – Thai
    IRB Form-01 Exemption Review – English
    IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Expedited/Full Board) – Thai
    IRB Form-02 Expedited/Full Board Review – English
    IRB Form-03 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol Amendment) – Thai
    IRB Form-03 Protocol Amendment Form – English
    IRB Form-04 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการวิจัยที่ขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Progress/Close-out Report) – Thai
    IRB Form-04 Progress/Close-out Report Report – English
    IRB Form-05 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent Form) – Thai
    IRB Form-05 Broad Consent Form – English
    IRB Form-06 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report) – Thai
    IRB Form-06 Adverse Event Report – English
    IRB Form-07 แบบฟอร์มการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร – Thai

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)


  พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
 ANIMALS FOR SCIENTIFIC PURPOSES ACT, B.E. 2558 (A.D. 2015).
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
  ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
  Form
      Form-IACUC-01 แบบขออนุญาตดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Expedited/Full Board) – [TH][ENG]
     Form-IACUC-02 แบบขออนุญาตดำเนินการต่อซากสัตว์/ชีววัตถุจากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Exemption)[TH][ENG]
     Form-IACUC-03 แบบรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report)[TH][ENG]
     Form-IACUC-04 แบบขอขยายระยะเวลาโครงการดำเนินการต่อสัตว์ฯ (Request for extension of project certification Period Form) [TH][ENG]
     Form-IACUC-05 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว (Request for Protocol Amendment Form) [TH][ENG]