มกราคม 10, 2018

Download

 

  RIPO
RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)
RIPO-01 Project Self Assessments  
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 1.คู่มือ/แนวปฏิบัติ

การขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)
แผนผังการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อ IBC หรือ TBC
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. Form
 IBC-02 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
 IBC-03 แบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยตนเอง
 IBC-04 การขอเคลื่อนย้าย นำเข้า หรือ ส่งออก สิ่งมีชีวิต หรือวัสดุชีวภาพ
 IBC-05 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานบริการวิชาการ
 IBC-06 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
 IBC-07 แบบฟอร์มรายงานสถานะโครงการ/ปิดโครงการ
Memorandum IBC-02
Memorandum IBC-03

  สรุปผลงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
  รายงานประจำปีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559

 

 

  แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (SOP KMUTT-IRB)

 1.คู่มือ/แนวปฏิบัติ
  IRB Doc-01 คู่มือสำหรับนักวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย
  IRB Doc-02 ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร

 

 

ตัวอย่างเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร

  IRB Doc-03 แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว
  IRB Doc-03 IRB-approved Research Protocol Guideline
 2. Checklist
  IRB Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น

(English Version)IRB Checklist 

 3. Form
  IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption)
  IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Expedited/Full Board)
  IRB Form-03 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Amendment)
  IRB Form-04 แบบฟอร์มติดตามโครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Progress/ Close-out Report)

IRB Form-05 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent Form)

(English Version) IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption)
(English Version) IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Expedited/Full Board)

  จริยธรรมการวิจัยในสัตว์
  พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 

 

  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)

 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์

  Form
IACUC01 – แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
IACUC02 – แบบขออนุญาตใช้ซากสัตว์ทดลองชีววัตถุจากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report)
  แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยในสัตว์
  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว

 

เอกสารประกอบการบรรยาย
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562