มกราคม 10, 2018

Download

 

  RIPO
RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)
RIPO-01 Project Self Assessments  
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

 

 1.คู่มือ/แนวปฏิบัติ
การขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)
แผนผังการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อ IBC หรือ TBC
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 2. Form
 IBC-02 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
 IBC-03 แบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยตนเอง
 IBC-04 การขอเคลื่อนย้าย นำเข้า หรือ ส่งออก สิ่งมีชีวิต หรือวัสดุชีวภาพ
 IBC-05 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานบริการวิชาการ
 IBC-06 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
 IBC-07 แบบฟอร์มรายงานสถานะโครงการ/ปิดโครงการ
Memorandum IBC-02
Memorandum IBC-03

  สรุปผลงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
  รายงานประจำปีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human research ethics)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (SOP KMUTT-IRB)
แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (SOP KMUTT-IRB Version 2)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคณะทำงานฯ และคณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562


ขั้นตอนการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ.
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ.
การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ผ่านระบบอีเมล

 1.คู่มือ/แนวปฏิบัติ
IRB Doc-01 คู่มือสำหรับนักวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย
IRB Doc-02 ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร
ตัวอย่างเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร
IRB Doc-03 แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว
IRB Doc-03 IRB-approved Research Protocol Guideline

 2. Checklist
IRB Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น
(English Version) IRB Checklist 

 3. Form
IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption)
IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Expedited/Full Board)
IRB Form-03 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Amendment)
IRB Form-04 แบบฟอร์มติดตามโครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Progress/ Close-out Report)
IRB Form-05 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent Form)
(English Version) IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption)
(English Version) IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Expedited/Full Board)

  จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (Animal research ethics)

  พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์

  Form
IACUC01 – แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
IACUC02 – แบบขออนุญาตใช้ซากสัตว์ทดลองชีววัตถุจากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report)
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยในสัตว์
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว

เอกสารประกอบการบรรยาย
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562