มกราคม 10, 2018

Download

RIPO
    RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)
    RIPO-01 Project Self Assessments  

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)


 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
 สรุปผลงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
  รายงานประจำปีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

คู่มือ/แนวปฏิบัติ
    การขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)
    แผนผังการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อ IBC หรือ TBC
    แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Form
     IBC-02 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
     IBC-04 การขอเคลื่อนย้าย นำเข้า หรือ ส่งออก สิ่งมีชีวิต หรือวัสดุชีวภาพ
     IBC-05 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานบริการวิชาการ
     IBC-06 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
    IBC-07 แบบฟอร์มรายงานสถานะโครงการ/ปิดโครงการ
     Memorandum IBC-02
    MTA&DSA Checklist แบบฟอร์มประเมินความพร้อมในการจัดทําบันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุและความเสี่ยงของตัวอย่างวัตถุ
    MTA – บันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุ – Thai
    MTA – บันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุ – English
    DSA – สัญญาการแบ่งปันข้อมูล – Thai
    DSA – สัญญาการแบ่งปันข้อมูล – English

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (SOP KMUTT-IRB)
รายงานผลการดำเนินงาน IRB

การพิจารณารับรองโครงการ (IRB Approval Process)
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (Timeline and Process of IRB Evaluation)
การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ผ่านอีเมล (IRB Documents Submission via Email)
 แนวทางการดำเนินการที่นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.

คู่มือ/แนวปฏิบัติ
     IRB Doc-01 คู่มือสำหรับนักวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย
     IRB Doc-02 ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร
    คำชี้แจงสำหรับนักวิจัย (Instructions for Researchers)
     ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงสำหรับแบบสอบถาม (Example Information Sheet for Questionnair)
     ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร (Example Participant Information Sheet)
    ตัวอย่าง หนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร (Example Informed Consent Form)
     IRB Doc-03 แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว  (IRB-approved Research Protocol Guideline)
    IRB Doc-04 สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis for IRB
    IRB Doc-05 แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
     IRB Doc-06 แนวทางการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (To do a Waiver of Consent)
Checklist
    IRB Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Form
    IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review)
    IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Expedited/ Full-Board Review)
     IRB Form-03 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol Amendment Form)
     IRB Form-04 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการวิจัยที่ขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Progress/Close-out Report)
    IRB Form-05 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent Form)
    IRB Form-06 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report)
    IRB Form-07 แบบฟอร์มการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (A Form of Waiver of Consent)

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)


  พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
 ANIMALS FOR SCIENTIFIC PURPOSES ACT, B.E. 2558 (A.D. 2015).
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
  ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
  Form
      Form-IACUC-01 แบบขออนุญาตดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Expedited/Full Board) – [TH][ENG]
     Form-IACUC-02 แบบขออนุญาตดำเนินการต่อซากสัตว์/ชีววัตถุจากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Exemption)[TH][ENG]
     Form-IACUC-03 แบบรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report)[TH][ENG]
     Form-IACUC-04 แบบขอขยายระยะเวลาโครงการดำเนินการต่อสัตว์ฯ (Request for extension of project certification Period Form) [TH][ENG]
     Form-IACUC-05 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว (Request for Protocol Amendment Form) [TH][ENG]