ระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS)
ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยออนไลน์ผ่าน CITI Program
การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ปรับเปลี่ยน URL ของเว็บไซต์งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย