กุมภาพันธ์ 13, 2018

IBC

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(KMUTT-IBC)

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับโครงการวิจัยของ อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ.


งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

กำกับดูแลให้งานวิจัยด้านชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค และการบำบัดโรค พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (SARS-CoV-2)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำและส่งรายงานประจำปีในการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ เกี่ยวกับกัญชา กัญชง