กรกฎาคม 11, 2018

Frequently Asked Questions (FAQ)

สพสว.วช. ย่อมาจากอะไร

ตอบ  สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

IACUC คืออะไร

ตอบ  IACUC ย่อมาจาก Institutional Animal Care and Use Committee คือ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทำอย่างไรบ้าง

ตอบ ผู้ใช้สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จากธรรมชาติ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตสัตว์ทดลอง ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ต่อ สพสว.วช. โดย:

  1. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ

1.1 รูปถ่าย ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

1.3 ใบรับรองแพทย์ รับรองไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือสติฟั่นเฟือน (ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันขอยื่นรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ)

  1. เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ (http://thaiiacuc.nrct.go.th) ผ่านทาง website: www.labanimals.net

2.1 เลือกเมนูระบบลงทะเบียนผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ

2.2 กรอกข้อมูลตามแบบคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ให้ครบถ้วน

2.3 พิมพ์ (Print out) แบบคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ พร้อมลงนาม ติดรูปถ่าย และ

แนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 (1.1-1.3) ให้ครบถ้วน

  1. ยื่นเอกสารที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) อาคาร วช. 5

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดย ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน/แบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service: EMS)

  1. รับไฟล์ใบรับคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ (ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ชั่วคราว) ที่ สพสว. วช. ได้ออกเลขที่ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ทางอีเมล์ของผู้ยื่นคำขอ

*** ใบรับคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ฉบับจริง จะได้รับในวันอบรม

  1. ติดตามประกาศแจ้งกำหนดวันและสถานที่เข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ทาง website: www.labanimals.net และ ทาง E-mail สำหรับผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว

ค่าลงทะเบียนในการอบรม 600 บาท

 

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ ทำอย่างไร

ตอบ
โครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นประเมินโครงการวิจัยต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ม แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอประเมินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC-01)
2. เตรียมเอกสาร หลักฐานในการยื่นขอประเมินโครงการวิจัยให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC-01) จำนวน 1 ชุด
2.2 โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Proposal/Thesis) จำนวน 1 ชุด
2.3 สำเนาใบอนุญาตใช้สัตว์ของหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด
2.4 สำเนาใบอนุญาตใช้สัตว์ป่าคุ้มครอง/สัตว์ป่าสงวน ฯลฯ กรณีมีการวิจัยกับสัตว์ป่า
สัตว์ธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด
2.5 สำเนาใบอนุญาตขอเข้าใช้พื้นที่ในการทำวิจัย กรณีที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ
ป่าสงวน จำนวน 1 ชุด
2.6 ใบรับรองการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง กรณีที่ไม่ได้มีการเลี้ยงสัตว์เอง จำนวน 1 ชุด
2.7 แผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อมูลข้างต้น เป็น PDF และ Word (CD/DVD) จำนวน 1 ชุด
3. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

หากไม่แน่ใจว่าโครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยด้านใดต้องทำอย่างไร

ทำแบบฟอร์ม RIPO 01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)

เพื่อช่วยตรวจสอบว่าโครงการวิจัยเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (IRB / IBC / IACUC )

งานวิจัยแบบใดเข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. พิจารณาว่าเข้าข่ายการวิจัยหรือไม่?

“Your activity is a systematic investigation designed to develop or contribute to generalizable knowledge”

  1. พิจารณาว่ามีการวิจัยในมนุษย์หรือไม่?

“Communication or interpersonal contact between a member of the research team and the individual. Surveys,

whether in-person, web-based, mail, email, phone, etc., are an interaction between researchers and individuals”

– Private information

– Record (writing, video, email, voice recording, etc.)

– Intervention

การยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต้องยื่นเมื่อใด?

ต้องยื่นขอประเมินฯและได้ใบรับรองการประเมินฯก่อนดำเนินโครงการวิจัย (เช่น ก่อนแจกแบบสอบถามใบแรกหรือก่อนสัมภาษณ์อาสาสมัครคนแรก)

นักวิจัยจะส่งเอกสารสำหรับยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่ไหน

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะฯ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ.

(กรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการฯ ให้ยื่นที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี)

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มี 2 ประเภท ดังนี้

1. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (อบรม 3 ชั่วโมง)

จะได้รับ ใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่อบรม

2. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาระดับปริญญาเอก (อบรม 6 ชั่วโมง)

จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์/นักวิจัย มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่อบรม

อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รอบนักศึกษา (3 ชม.) จะได้รับใบประกาศนียบัตร หรือไม่?

1.ได้รับ ใบประกาศนียบัตร (สำหรับนักศึกษา) สามารถใช้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งระดับตรี โท และเอก

2.หากอาจารย์มีความประสงค์จะขอ ใบประกาศนียบัตร สำหรับจะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

จะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 6 ชม. เพื่อขอรับ ใบประกาศนียบัตร สำหรับอาจารย์/นักวิจัย

3.ใบประกาศนียบัตร มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับการอบรม (แนวปฏิบัติของ มจธ.)

โครงการวิจัยของนักศึกษาจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาประเมินอย่างไร?

1.กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาทำโครงการวิจัยโดยให้นักศึกษาทำโครงการวิจัยย่อย ให้อาจารย์ที่ปรึกษายื่นขอประเมินโครงการวิจัยใหญ่และนักศึกษาทั้งหมด

เป็นผู้ร่วมวิจัย เสนอผ่านอนุกรรมการประจำคณะฯ

2.กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีโครงการวิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษายื่นขอประเมินโครงการวิจัยของนักศึกษาเสนอผ่านอนุกรรมการประจำคณะฯ

หากไม่แน่ใจว่าต้องยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทใด (Exemption Review หรือ Expedited Review หรือ Full Board) ต้องทำอย่างไร

ทำแบบฟอร์ม IRB Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น

การยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1.แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review Checklist, IRB Checklist)

2.บันทึกข้อความแบบเสนอเพื่อขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (IRB Form-01)

3.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์

4.ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสาขาที่ขอประเมิน ของ ผู้วิจัย (ทุกคน) และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

5.รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย (เช่น แบบสอบถาม ข้อคำถามการสัมภาษณ์ อื่น ๆ ดูในคู่มือนักวิจัย)

6.เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

7.แผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อมูลข้างต้น เป็น PDF และ Word (CD/DVD)

การยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน/เต็มรูปแบบ (Expedited/Full Board Review) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1.แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review Checklist, IRB Checklist)

2.บันทึกข้อความและแบบเสนอเพื่อขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Form-02)

3.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์

4.ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)

5.ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสาขาที่ขอประเมิน ของผู้วิจัย (ทุกคน) และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

6.รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย (เช่น แบบสอบถาม ข้อคำถามการสัมภาษณ์ อื่น ๆ ดูในคู่มือนักวิจัย)

7.เอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร (Informed Consent, IRB-DOC02)

8.เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

9.แผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อมูลข้างต้น เป็น PDF และ Word (CD/DVD)

ใบรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

มี 2 ประเภท ดังนี้

1. COE; Certificate of Exemption สำหรับโครงการวิจัยที่ขอประเมินประเภท Exemption Review

ระบุวันที่ออกเอกสารรับรองและวันที่หมดอายุเอกสารรับรอง โดยใบรับรองมีอายุจนสิ้นสุดโครงการวิจัย

2. COA; Certificate of Approval สำหรับโครงการวิจัยที่ขอประเมินประเภท Expedited Review และ Full Board)

ระบุวันที่ออกเอกสารรับรองและวันที่หมดอายุเอกสารรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 1 ปี

หากดำเนินโครงการวิจัยไม่เสร็จสิ้นต้องส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อขอต่ออายุใบรับรอง (IRB-From-04)

ภายหลังได้รับการรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้วมีการปรับเปลี่ยนงานวิจัย เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการ จำนวนอาสาสมัคร ฯลฯ จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการฯหรือไม่ และดำเนินการอย่างไร

แจ้งและจัดทำ IRB Form-03 (แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

(Protocol Amendment)) พร้อมทั้งแนบเอกสารในส่วนที่ปรับเปลี่ยน ส่งที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะฯ หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (กรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการฯ ให้ยื่นที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7

อาคารสำนักงานอธิการบดี)   และรอผลการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จึงจะดำเนินการวิจัยต่อ

หากดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะต้องทำอย่างไร

จัดทำ IRB Form-04 (แบบฟอร์มติดตามโครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

(Progress/ Close-out Report))  เพื่อแจ้งปิดโครงการและส่งไฟล์สรุปโครงการวิจัยเป็น PDF

และ Word (CD/DVD)