พฤษภาคม 16, 2021

เอกสาร/แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (IRB)

IRB Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์[TH][ENG]

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

1IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบ (Exemption Review)[TH][ENG]
2IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบ (Expedited/Full Board Review)[TH][ENG]
3IRB Form-03 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยหลังจากได้รับการรับรอง (Protocol Amendment)[TH][ENG]
4IRB Form-04 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/แจ้งปิดโครงการวิจัย (Progress/Close-out Report)[TH][ENG]
5IRB Form-05 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent Form)[TH][ENG]
6IRB Form-06 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report)[TH][ENG]
7IRB Form-07 แบบฟอร์มการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (A Form of Waiver of Consent)[TH]