พฤษภาคม 16, 2021

เอกสาร/แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (IRB)

แบบประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาด้าน IRB, IBC และ/หรือ IACUC

RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments) – Thai

RIPO-01 Project Self Assessments – English

แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

IRB Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ -Thai

IRB Checklist -English

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

IRB Doc-01 คู่มือสำหรับนักวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย

IRB Doc-02 ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร

คำชี้แจงสำหรับนักวิจัย -Thai

Instructions for Researchers -Eng

ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงสำหรับแบบสอบถาม -Thai

Example Information Sheet for Questionnaire -Eng

ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร -Thai

Example Participant Information Sheet -English

ตัวอย่าง หนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร -Thai

Example Informed Consent Form -English

IRB Doc-03 แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว -Thai

IRB Doc-03 IRB-approved Research Protocol Guideline -English

IRB Doc-04 สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis for IRB) – Thai/ English

IRB Doc-05 แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

IRB Doc-06 แนวทางการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (To do a Waiver of Consent) – Thai/English

Form

IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption) -Thai

IRB Form-01 Exemption Review – English

IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Expedited/Full Board) -Thai

IRB Form-02 Expedited/Full Board Review – English

IRB Form-03 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol Amendment) – Thai

IRB Form-03 Protocol Amendment Form – English

IRB Form-04 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการวิจัยที่ขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Progress/Close-out Report) – Thai

IRB Form-04 Progress/Close-out Report – English

IRB Form-05 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent Form) – Thai

IRB Form-05 Broad Consent Form – English

IRB Form-06 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report) – Thai

IRB Form-06 Adverse Event Report – English

IRB Form-07 แบบฟอร์มการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร – Thai