มิถุนายน 1, 2021

RI


การอบรมเชิงทฤษฎีตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564

หลังสูตรการอบรมเชิงทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยฯรับรอง

  • หลักสูตร Responsible conduct of Research ของ The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program)
  • หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (สวทช.) (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

กฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง


แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย

Authorship Guidelines

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ (วช.)

แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (สวทช.)

คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย (สวทช.)


ข่าวประชาสัมพันธ์