มิถุนายน 1, 2021

RI


การอบรมเชิงทฤษฎีตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567

หลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)


กฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย

Authorship Guidelines

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ (วช.)

แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (สวทช.)

คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย (สวทช.)


ข่าวประชาสัมพันธ์