กุมภาพันธ์ 13, 2018

IRB

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(KMUTT’s Institutional Review Board, KMUTT-IRB)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำหรับโครงการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ภายใน มจธ.

รายชื่อผู้ประสานงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
Tel. 02-470-9014
Email: emorn.kum@mail.kmutt.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คุณสุปราณี พานิชนอก
Tel. 02-470-8517
supranee.pah@mail.kmutt.ac.th

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
คุณจันจิรา อินทร์จันทร์
Tel. 02-470-8622
janjira.jea@kmutt.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
คุณพชรมน ชุดเจือจีน
Tel. 02-470-8808
phacharamon.chu@mail.kmutt.ac.th

คณะศิลปศาสตร์
คุณสรัญญา สราญชาติ
Tel. 02-470-8795
saranya.sar@mail.kmutt.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวไลพรรณ พรวิรุฬห์
Tel. 02-470-9864
walaipun@sit.kmutt.ac.th

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
คุณรุ่งอรุณ ไวศยะวรรณ์
Tel. 02-470-7705
rungarun.wai@kmutt.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณเยาวลักษณ์ ดารา
Tel. 02-470-7886
yaowaluk.dar@mail.kmutt.ac.th

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
คุณเบญจวรรณ ก้อนทอง
Tel. 02-470-7603
benjawan.kon@kmutt.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
คุณวิไลลักษณ์ หรรษา
Tel. 02-470-9781
wilailuk.hun@kmutt.ac.th

สถาบันการเรียนรู้
คุณสุกัลยา ตันติวิศวรุจิ
Tel. 02-470-8395
sukanlaya.tan@mail.kmutt.ac.th

ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
คุณณัฐกานต์ จงประจิต
Tel. –
natthakarn.jon@mail.kmutt.ac.th

แนวทางการดำเนินการที่นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูลจากบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.