ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 6/2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย