แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 6/2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4(BSO-IV)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางชีวภาพของสถานปฏิบัติการ มจธ. ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2562