ตุลาคม 12, 2022

แนวทางการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ข้อ 19 กำหนดให้บุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมพึงเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมที่ยังมีผลบังคับใช้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

ตารางเงื่อนไขการอบรมตามประเภทของบุคลากร

ใครบ้างที่ต้องเข้าร่วมการอบรมตามประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Reserch Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567

ประเภทบุคลากรผู้ที่ต้องเข้าร่วมการอบรม
ผู้วิจัยผู้ที่ทำวิจัยโดยตรง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำวิจัยได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากชาวต่างประเทศหรือในประเทศ (Visiting Academics)และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Researcher) เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ธุรการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิจัยผู้ที่ถูกมอบหมายให้ดำเนินการสนับสนุนวิจัย หรือผู้ที่มีลักษณะงานตามแนบท้ายประกาศฯ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษานักศึกษาที่เข้าใหม่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
นักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย กรณีผู้วิจัยโดยตรงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา


ประเภทบุคคล
การอบรมเชิงทฤษฎีการอบรมเชิงปฏิบัติ
ผู้วิจัยโดยตรง
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Responsible Conduct of Research ผ่าน CITI Program (Question 9)
ผ่าน CITI Program (Click)
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย จัดโดย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
คู่มือ
CITI Program

ปฏิทินการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย กรณีนักศึกษาปริญญาตรีและเจ้าหน้าที่ธุรการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิจัย

ประเภทบุคคลการอบรมเชิงทฤษฎี (ภาษาอังกฤษ)การอบรมเชิงทฤษฎี (ภาษาไทย)

นักศึกษาปริญญาตรี
Responsible Conduct of Research ผ่าน CITI Program (Question 9)
ผ่าน CITI Program (Click)

คู่มือ CITI Program

หลักสูตรมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย
โดย สวทช.


คู่มือการอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิจัย
Responsible Conduct of Research ผ่าน CITI Program (Question 9)
ผ่าน CITI Program (Click)

คู่มือ CITI Program
หลักสูตรจรรยาวิชาชีพวิจัยและ
หลักสูตรการบริหารการเงินและงบประมาณวิจัย


คู่มือการอบรม

หลักสูตรการอบรมเชิงทฤษฎีตามประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567 เลือกเฉพาะ Question 9 Responsible conduct of Research เท่านั้น