ตุลาคม 12, 2022

แนวทางการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564 บังคับใช้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 19 (1) กำหนดให้ผู้วิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมที่ยังมีผลบังคับใช้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ตารางเงื่อนไขการอบรมตามประเภทของบุคลากร

ประเภทของบุคลากรการอบรมเชิงทฤษฎีการอบรมเชิงปฏิบัติระยะเวลาเงื่อนไขการบังคับใช้
ผู้วิจัย
(ปัจจุบัน)
อบรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 (ต้องอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565)ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้วิจัย
(บรรจุหลัง
1 ม.ค. 65)
อบรมเชิงทฤษฎีภายใน 90 วันและเชิงปฏิบัติภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีสัญญาจ้างใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานวิจัยโดยตรงอยู่ระหว่างการผ่อนผันใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง และการเลื่อนระดับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไปฝึกอบรมให้แล้วเสร็จก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาตรีบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไปฝึกอบรมให้แล้วเสร็จก่อนการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์

ใครบ้างที่ต้องเข้าร่วมการอบรมตามประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Reserch Integrity) พ.ศ.2564

ประเภทบุคลากรผู้ที่ต้องเข้าร่วมการอบรม
ผู้วิจัยผู้ที่ทำวิจัยโดยตรง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำวิจัยได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย เป็นต้น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานวิจัยโดยตรงอยู่ระหว่างการผ่อนผัน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษานักศึกษาที่เข้าใหม่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
นักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย

การอบรมหลักสูตรการอบรมลิงก์การอบรม
เชิงทฤษฎีResponsible Conduct of Research ผ่าน CITI Program (Question 9)

CITI Program (Click)

คู่มือ
เชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย จัดโดย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

หลักสูตรการอบรมเชิงทฤษฎีตามประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 เลือกเฉพาะ Question 9 Responsible conduct of Research เท่านั้น