พฤษภาคม 24, 2021

เอกสาร/แบบฟอร์มดาวน์โหลด IBC

RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)
Thai

RIPO-01 Project Self Assessments  – Eng

MTA&DSA Checklist แบบฟอร์มประเมินความพร้อมในการจัดทําบันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุและความเสี่ยงของตัวอย่างวัตถุ

MTA – บันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุ – Thai

MTA – บันทึกข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุ – Eng

DSA – สัญญาการแบ่งปันข้อมูล – Thai

DSA – สัญญาการแบ่งปันข้อมูล – Eng

 IBC-02 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงงารวิจัย

 IBC-04 การขอเคลื่อนย้าย นำเข้า หรือ ส่งออก สิ่งมีชีวิต หรือวัสดุชีวภาพ

 IBC-05 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานบริการวิชากา

 IBC-06 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว

IBC-07 แบบฟอร์มรายงานสถานะโครงการ/ปิดโครงการ