กุมภาพันธ์ 13, 2018

IRB

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(KMUTT-IRB)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยของ อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ.รายชื่อผู้ประสานงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
(Emorn Sedvorakit)
Tel. 02-470-9014
Email: emorn.kum@mail.kmutt.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Faculty of Industrial Education and Technology
คุณสุปราณี พานิชนอก
(Supranee Pachnicnok)
Tel. 02-470-8517
supranee.pah@mail.kmutt.ac.th

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
School of Energy, Environment and Materials
คุณจันจิรา อินทร์จันทร์
(Preeyanuch Ratchatahirun)
Tel. 024708695-9 ต่อ 120
janjira.jea@kmutt.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
คุณพชรมน ชุดเจือจีน
(Phacharamon Chudjuarjeen)
Tel. 02-470-8808
phacharamon.chu@mail.kmutt.ac.th
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
คุณสรัญญา สราญชาติ
(Saranya Saranchat)
Tel. 02-470-8795
saranya.sar@mail.kmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
School of Information Technology
คุณวไลพรรณ พรวิรุฬห์
(Walaipun Pornwiroon)
Tel. 02-470-9864
walaipun@sit.kmutt.ac.th

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Bioresources and Technology
คุณรุ่งอรุณ ไวศยะวรรณ์
(Rungarun Waisayawan)
Tel. 02-470-7705
rungarun.wai@kmutt.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
School of Architecture and Design
คุณเยาวลักษณ์ ดารา
(Yaowaluk Dara)
Tel. 02-470-7886
yaowaluk.dar@mail.kmutt.ac.th
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
Media Arts & Technology
คุณเบญจวรรณ ก้อนทอง
(Benjawan Konthong)
Tel. 02-470-7603
benjawan.kon@kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Graduate School of Management and Innovation
คุณวิไลลักษณ์ หรรษา
(Wilailuk Hunsa)
Tel. 02-470-9781
wilailuk.hun@kmutt.ac.th
สถาบันการเรียนรู้
Learning Institute
คุณสุกัลยา ตันติวิศวรุจิ
(Sukanlaya Tantiwisawaruji)
Tel. 02-470-8395
sukanlaya.tan@mail.kmutt.ac.th
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
KMUTT Residential College
คุณณัฐกานต์ จงประจิต
(Natthakan Jongprajit)
Tel. –
natthakan.jon@mail.kmutt.ac.th

แนวทางการดำเนินการที่นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.