กรกฎาคม 18, 2018

ภาพกิจกรรมงานอบรม และสัมมนาต่างๆ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยเกี่ยวกับพืชและทรัพยากรธรรมชาติ”

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ ครั้งที่ 1/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม UX-703 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการ” ครั้งที่ 3/2561

ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสโรชา ชั้น 2 อาคาร EXC
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

 

อบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัย/นักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 5/2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

อบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย” ครั้งที่ 4/2561 บรรยายภาษาอังกฤษ

ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจับบังคับสัตว์ให้ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักจริยธรรม”
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Training in “Biosafety Principle and Practices” (English Program) 

On December 21, 2017 at 8.30-16.30 hrs
At at Sattabongkot room, 1st Floor, PDTI Building, KMUTT Bangkhunthian