เมื่ออบรมจริยธรรมการวิจัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามประกาศจริยธรรมการวิจัย (Research integrity) พ.ศ. 2564 ครบแล้ว จะมีประโยชน์อย่างไร และต้องนำหลักฐานการอบรมไปยื่นที่ไหน

ตอบ ตามที่นโยบายจริยธรรมการวิจัยฯ กำหนดให้ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ข้อมูลการผ่านการฝึกอบรมจะถูกส่งให้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลทราบต่อไป

This entry was posted in . Bookmark the permalink.