ผู้วิจัย ตามประกาศจริยธรรมการวิจัย (Research integrity) พ.ศ. 2564 คือใคร? และต้องอบรมอะไรบ้าง

ตอบ หมายถึงผู้ที่ดำเนินการวิจัยโดยตรง เช่น อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย จะต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

This entry was posted in . Bookmark the permalink.