บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานวิจัยโดยตรง ตามประกาศจริยธรรมการวิจัย (Research integrity) พ.ศ. 2564 คือใคร? และต้องอบรมอะไรบ้าง

ตอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผ่อนผันการบังคับใช้จนกว่าจะระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ชัดเจน

This entry was posted in . Bookmark the permalink.