การยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1. แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Checklist)

2. แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (IRB Form-01)

3. โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Research Proposal)

4. ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสาขาที่ขอประเมินของผู้วิจัย (ทุกคน) และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (IRB Training Certificate)

5. รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย (เช่น แบบสอบถาม ข้อคำถามการสัมภาษณ์ อื่นๆ ดูในคู่มือนักวิจัย) (Research Tools)

6. เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Evaluation of Thesis Project Proposal Examination)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.