หากไม่แน่ใจว่าต้องยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทใด (Exemption Review หรือ Expedited Review หรือ Full Board) ต้องทำอย่างไร

ทำแบบฟอร์ม แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Checklist)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.