โครงการวิจัยของนักศึกษาจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาประเมินอย่างไร?

1. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาทำโครงการวิจัยโดยให้นักศึกษาทำโครงการวิจัยย่อย ให้อาจารย์ที่ปรึกษายื่นขอประเมินโครงการวิจัยใหญ่และนักศึกษาทั้งหมดเป็นผู้ร่วมวิจัย เสนอผ่านอนุกรรมการประจำคณะฯ

2. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีโครงการวิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษายื่นขอประเมินโครงการวิจัยของนักศึกษาเสนอผ่านอนุกรรมการประจำคณะฯ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.