อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รอบนักศึกษา (3 ชม.) จะได้รับใบประกาศนียบัตร หรือไม่?

1. ได้รับ ใบประกาศนียบัตร (สำหรับนักศึกษา) สามารถใช้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งระดับตรี โท และเอก

2. หากอาจารย์มีความประสงค์จะขอใบประกาศนียบัตร สำหรับจะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

จะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 6 ชม. เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตร สำหรับอาจารย์/นักวิจัย

3. ใบประกาศนียบัตร มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่รับการอบรม

This entry was posted in . Bookmark the permalink.