นักวิจัยจะส่งเอกสารสำหรับยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่ไหน

ส่งเอกสารขอประเมินฯ ไปยังอีเมลผู้ประสานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน

กรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการฯ ให้ส่งเอกสารขอประเมินฯ มายัง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ผ่านระบบอีเมล ethics@mail.kmutt.ac.th

This entry was posted in . Bookmark the permalink.