การยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต้องยื่นเมื่อใด?

ต้องยื่นขอประเมินฯ และได้ใบรับรองการประเมินฯ ก่อนดำเนินโครงการวิจัย (เช่น ก่อนแจกแบบสอบถามใบแรกหรือก่อนสัมภาษณ์อาสาสมัครคนแรก)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.