งานวิจัยแบบใดเข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. พิจารณาว่าเข้าข่ายการวิจัยหรือไม่?

“Your activity is a systematic investigation designed to develop or contribute to generalizable knowledge”

  1. พิจารณาว่ามีการวิจัยในมนุษย์หรือไม่?

“Communication or interpersonal contact between a member of the research team and the individual. Surveys,

whether in-person, web-based, mail, email, phone, etc., are an interaction between researchers and individuals”

– Private information

– Record (writing, video, email, voice recording, etc.)

– Intervention

This entry was posted in . Bookmark the permalink.