การยื่นขอประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน/เต็มรูปแบบ (Expedited/Full Board Review) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1. แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Checklist)

2. แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Form-02)

3. โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Research Proposal)

4. ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)

5. ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสาขาที่ขอประเมินของผู้วิจัย (ทุกคน) และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (IRB Training Certificate)

6. รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย (เช่น แบบสอบถาม ข้อคำถามการสัมภาษณ์ อื่นๆ ดูในคู่มือนักวิจัย) (Research Tools)

7.เอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร (Participant Information Sheet, Informed Consent form)

8.เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Evaluation of Thesis Proposal Examination)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.