ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทำอย่างไรบ้าง

ตอบ ผู้ใช้สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จากธรรมชาติ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตสัตว์ทดลอง ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ต่อ สพสว.วช. โดย:

  1. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ

1.1 รูปถ่าย ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

1.3 ใบรับรองแพทย์ รับรองไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือสติฟั่นเฟือน (ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันขอยื่นรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ)

  1. เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ (http://thaiiacuc.nrct.go.th) ผ่านทาง website: www.labanimals.net

2.1 เลือกเมนูระบบลงทะเบียนผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ

2.2 กรอกข้อมูลตามแบบคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ให้ครบถ้วน

2.3 พิมพ์ (Print out) แบบคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ พร้อมลงนาม ติดรูปถ่าย และ

แนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 (1.1-1.3) ให้ครบถ้วน

  1. ยื่นเอกสารที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) อาคาร วช. 5

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดย ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน/แบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service: EMS)

  1. รับไฟล์ใบรับคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ (ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ชั่วคราว) ที่ สพสว. วช. ได้ออกเลขที่ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ทางอีเมล์ของผู้ยื่นคำขอ

*** ใบรับคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ฉบับจริง จะได้รับในวันอบรม

  1. ติดตามประกาศแจ้งกำหนดวันและสถานที่เข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ทาง website: www.labanimals.net และ ทาง E-mail สำหรับผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว

ค่าลงทะเบียนในการอบรม 600 บาท

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.