การอบรมจริยธรรมการวิจัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามประกาศจริยธรรมการวิจัย (Research integrity) พ.ศ. 2564 จะต้องอบรมที่ไหน อบรมหลักสูตรใด

ตอบ การอบรมจริยธรรมการวิจัยเชิงทฤษฎีสามารถอบรมหลักสูตร Responsible conduct of research ผ่าน CITI Program ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตามรอบที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3yAL9mJ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.