กรณีโครงการมีการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย มาช่วยทำวิจัยหรือเก็บข้อมูลระยะสั้น 3 เดือน หรือ 6 เดือน จำเป็นต้องให้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัย RI ตามประกาศหรือไม่ และถ้าต้องอบรมควรอบรมในหลักสูตรใด

ตอบ ตามประกาศนโยบายฯ ครอบคลุมถึงบุคลากรในความรับผิดชอบของ มจธ. ดังนั้นบุคลากรดังกล่าวจึงควรเข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้ตามข้อ 19(2) ของนโยบายฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบ และเนื่องจากเป็นผู้ที่ดำเนินการวิจัยโดยตรงจึงต้องอบรมหลักสูตร Responsible Conduct of Research for Researcher ทั้งนี้หากเป็นการวิจัยระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือนให้ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา หากทำวิจัยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ตาม) จะต้องเข้ารับการอบรม ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.