กรณีที่โครงการวิจัยมีบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ร่วมโครงการ บุคคลเหล่านั้นต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยตามประกาศจริยธรรมการวิจัย (Research integrity) พ.ศ. 2564 หรือไม่

ตอบ นโยบายจริยธรรมการวิจัยครอบคลุมบุคลากรทุกคนในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากบุคลากรดังกล่าวทำงานวิจัยภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้หากเป็นรูปแบบของการทำวิจัยร่วมกันนักวิจัยดังกล่าวจะไม่อยู่ในขอบข่ายตามนโยบายฯ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.