พฤษภาคม 20, 2021

เอกสาร/แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (IACUC)

แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

IACUC Checklist แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ -Thai

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558[TH] [ENG]

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์
เรื่อง การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. 2560

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์[TH] [ENG]

Form

RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)

Form-IACUC-01 แบบขออนุญาตดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์[TH] [ENG]

Form-IACUC-02 แบบขออนุญาตดำเนินการต่อซากสัตว์/ชีววัตถุจากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์[TH] [ENG]

Form-IACUC-03 แบบรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(Progress and Annual Report)[TH] [ENG]

Form-IACUC-04 แบบขอขยายระยะเวลาโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(Request for extension of project certification Period Form) [TH] [ENG]

Form-IACUC-05 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
(Request for Protocol Amendment Form)[TH] [ENG]