มกราคม 11, 2018

บุคลากรรศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร


ประธานคณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (RI)

โทร : –
อีเมล : bundit.fun@gmail.comรศ.ดร.วนิดา พวกุล


ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

โทร : 0-2470-9663
อีเมล : vanida.bha@kmutt.ac.thรศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์


– ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ
ต่อสัตว์ฯ (IACUC)
– ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (IBC)
– คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงาน
จัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (RI)

โทร : 0-2470-7470
อีเมล : supapon.che@mail.kmutt.ac.th

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์
เลขานุการ IRB
จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IRB

ติดตามโครงการ
กษวรรณ เรืองทินกร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IRB

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
ต่ออายุและแจ้งปิดโครงการ
จัดอบรม
อรณีย์ ฤทธิ์สยอง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IRB

รับโครงการ
หน่วยงานภายนอกขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.
โทร. 0-2470-9688
papapit.ing@mail.kmutt.ac.th
โทร. 0-2470-9623
chitlada.pis@mail.kmutt.ac.th, irb@kmutt.ac.th
โทร. 0-2470-9623
kasawan.rua@mail.kmutt.ac.th, irb@kmutt.ac.th
โทร. 0-2470-9623
oranee.rit@mail.kmutt.ac.th, irb@kmutt.ac.th

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

ณมล วรปรีดา
– ผู้ประสานงาน และเลขานุการ IBC
– ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ IRB
– กรรมการ IACUC
– คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ RI
ธนภรณ์ อุสาหะ
ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน IBC
รับโครงการ
ต่ออายุโครงการ
แจ้งปิดโครงการ
โทร. 0-2470-9623
namol.vor@mail.kmutt.ac.th
โทร. 0-2470-9623
tanaporn.ausa@kmutt.ac.th,
ibc-iacuc@kmutt.ac.th

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)

วีรยุทธ โตสิงหราช
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IACUC

รับโครงการ
ต่ออายุโครงการ
แจ้งปิดโครงการ
โทร. 0-2470-9623
weerayut.tosi@kmutt.ac.th,
ibc-iacuc@kmutt.ac.th

งานจริยธรรมการวิจัย (RI)

กีรติ พินิจเศรษฐวงศ์
– เจ้าหน้าที่ประสานงาน RI
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ RI
โทร. 0-2470-9623
keerati.pin@mail.kmutt.ac.th