มกราคม 11, 2018

บุคลากร


รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

ประธานคณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

โทร : –
อีเมล : bundit.fun@gmail.com


รศ.ดร.วนิดา พวกุล

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


โทร : 0-2470-9663
อีเมล : vanida.bha@kmutt.ac.th


รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

– ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
การดำเนินการต่อสัตว์ฯ
– ประธานคณะกรรมการควบคุม
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
– คณะทำงานและเลขานุการ คณะ
ทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

โทร : 0-2470-7470
อีเมล : supapon.che@mail.kmutt.ac.th


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์

เลขานุการคณะกรรม
การจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โทร : 0-2470-9688
อีเมล : papapit.ing@mail.kmutt.ac.th


คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ

ผู้ประสานงาน IRB

ติดตามโครงการ
โทร : 0-2470-9623
อีเมล : chitlada.pis@mail.kmutt.ac.th


คุณกษวรรณ เรืองทินกร

ผู้ประสานงาน IRB

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/
ต่ออายุและแจ้งปิดโครงการ/
จัดอบรม


โทร : 0-2470-9623
อีเมล : kasawan.rua@mail.kmutt.ac.th


คุณอรณีย์ ฤทธิ์สยอง

ผู้ประสานงาน IRB

รับโครงการ/ ประสานงาน
การพิจารณาแบบสอบถามวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก


โทร : 0-2470-9623
อีเมล : oranee.rit@mail.kmutt.ac.th


งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)คุณณมล วรปรีดา

– ผู้ประสานงาน และเลขานุการ IBC
– กรรมการ IACUC
– ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ IRB
– คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ RI


โทร : 0-2470-9623
อีเมล : namol.vor@mail.kmutt.ac.th


คุณธนภรณ์ อุสาหะ

ผู้ประสานงาน IBC

รับโครงการ/ ต่ออายุโครงการ/
แจ้งปิดโครงการ


โทร : 0-2470-9623
อีเมล : tanaporn.ausa@kmutt.ac.th,
ibc-iacuc@kmutt.ac.th


งานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (IACUC)คุณวีรยุทธ โตสิงหราช

ผู้ประสานงาน IACUC

รับโครงการ/ ต่ออายุโครงการ/
แจ้งปิดโครงการ

โทร : 0-2470-9623
อีเมล : weerayut.tosi@kmutt.ac.th,
ibc-iacuc@kmutt.ac.th


งานจริยธรรมการวิจัย (RI)คุณกีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

ผู้ประสานงาน/ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ RI

โทร : 0-2470-9623
อีเมล : keerati.pin@mail.kmutt.ac.th