มกราคม 11, 2018

เกี่ยวกับเรา

   บุคลากร

 

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร/
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทร: 0-2470-9688
อีเมล์: papapit.ing@kmutt.ac.th

นางสาวจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ
ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รับ/ ติดตาม โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โทร: 0-2470-9623
อีเมล: chitlada.pis@kmutt.ac.th
นางสาวกษวรรณ เรืองทินกร
ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต่ออายุ/ แจ้งปิด/ อบรม โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทร: 0-2470-9623
อีเมล: kasawan.rua@kmutt.ac.th
นางสาวอรณีย์ ฤทธิ์สยอง
ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รับโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากภายนอก
(การขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.)
โทร: 0-2470-9623
อีเมล: oranee.rit@mail.kmutt.ac.th

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

นางณมล วรปรีดา
ผู้ประสานงานการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ/ เลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ/ กรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โทร: 0-2470-9623
อีเมล: namol.vor@kmutt.ac.th
นางสาวมนัญชยา พิศพาร
ผู้ประสานงานการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)
รับโครงการ/ติดตามโครงการ/แจ้งปิด/ตรวจห้องปฏิบัติการ/อบรม
โทร: 0-2470-9623
อีเมล: mananchaya.pis@mail.kmutt.ac.th

งานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (IACUC)

นางสาวกิตติยา วงศ์ใหญ่
รับ/ ต่ออายุ/ แจ้งปิด โครงการดำเนินการต่อสัตว์ฯ
โทร: 0-2470-9623
อีเมล: kittiya.wongyai@mail.kmutt.ac.th

งานจริยธรรมการวิจัย (RI)

นายกีรติ พินิจเศรษวงศ์
ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัย
โทร : 0-2470-9623
อีเมล : keerati.pin@kmutt.ac.th