มกราคม 11, 2018

บุคลากร


รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม/ ประธานคณะทำงาน
จัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

Tel. –
bundit.fun@gmail.com


รศ.ดร.วนิดา พวกุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี/ ประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Tel. 0-2470-9663
vanida.bha@mail.kmutt.ac.th


รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิจัย/ ประธานคณะ
กรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ฯ/ ประธานคณะกรรมการ
ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ/ คณะทำงานและเลขานุการ คณะ
ทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

Tel. 0-2470-7470
supapon.che@mail.kmutt.ac.th


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร/ เลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Tel. 0-2470-9688
papapit.ing@mail.kmutt.ac.th


คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ

ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รับโครงการ/ ติดตามโครงการ

Tel. 0-2470-9623
chitlada.pis@mail.kmutt.ac.th


คุณกษวรรณ เรืองทินกร

ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ต่ออายุโครงการ/ แจ้งปิดโครงการ/
จัดอบรม

Tel. 0-2470-9623
kasawan.rua@mail.kmutt.ac.th


คุณอรณีย์ ฤทธิ์สยอง

ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประสานงานการพิจารณาแบบสอบถามเพื่อการวิจัยจากนักวิจัย
ภายนอกที่ขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.

Tel. 0-2470-9623
oranee.rit@mail.kmutt.ac.th


งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)คุณณมล วรปรีดา

ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ/ เลขานุการคณะ
กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ/ กรรมการกำกับดูแล
การดำเนินการต่อสัตว์ฯ/ ผู้ช่วย
เลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/ คณะ
ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

Tel. 0-2470-9623
namol.vor@kmutt.ac.th


งานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (IACUC)คุณกิตติยา วงศ์ใหญ่

ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

รับโครงการ/ ต่ออายุโครงการ/
แจ้งปิดโครงการ

Tel. 0-2470-9623
kittiya.wongyai@mail.kmutt.ac.th


งานจริยธรรมการวิจัย (RI)คุณกีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

ผู้ประสานงานจริยธรรมการวิจัย/
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

Tel. 0-2470-9623
keerati.pin@mail.kmutt.ac.th