กุมภาพันธ์ 13, 2018

คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)


  คำสั่ง
      คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
          คำสั่งที่ 2565/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ – Update
          คำสั่งที่ 2944/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
          คำสั่งที่ 1570/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
          คำสั่งที่ 1248/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
          คำสั่งที่ 0524/2558 แต่งตั้งคณะทำงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน
          คำสั่งที่ 1/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน – Update
          คำสั่งที่ 2-12/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (่ส่วนกลาง)
          คำสั่งที่ 12/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ – Update
 
  ประกาศ
          ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) – Update
          ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)


คำสั่ง
    คำสั่งที่ 1403/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
    คำสั่งที่ 2893/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
 

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)


คำสั่ง
    คำสั่งที่ 0136/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ
    คำสั่งที่ 2983/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ – Update
  ประกาศ
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2565

งานจริยธรรมการวิจัย (RI)


คำสั่ง
    คำสั่งที่ 2895/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย