กุมภาพันธ์ 13, 2018

คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)


  พระราชบัญญัติ
          พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
          พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
          พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
  ประกาศสำนักการศึกษา 
          ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการขอข้อมูลเพื่อการวิจัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) – Update
          ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559
  คำสั่ง
      คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          คำสั่งที่ 2565/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ – Update
          คำสั่งที่ 2944/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
          คำสั่งที่ 1570/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
          คำสั่งที่ 1248/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
          คำสั่งที่ 0524/2558 แต่งตั้งคณะทำงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ.
          คำสั่งที่ 1/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน – Update
          คำสั่งที่ 2-12/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน
         คำสั่งที่ 12/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ส่วนกลาง) – Update

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

พระราชบัญญัติ 
    พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
    พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ประกาศฯ เรื่อง การควบคุมการจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณภายนอกอันเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
คำสั่ง
    คำสั่งที่ 1403/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
    คำสั่งที่ 2893/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
    คำสั่งที่ 2637/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
    คำสั่งที่ 1614/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)


พระราชบัญญัติ 
    พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
  ประกาศ
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2565
คำสั่ง
    คำสั่งที่ 2703/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ – Update
    คำสั่งที่ 2983/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ 
    คำสั่งที่ 0136/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ

งานจริยธรรมการวิจัย (RI)


พระราชบัญญัติ 
    พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
    ระเบียบฯ ว่าด้วย ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยทั่วไป พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
    ข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2564

    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ย้ำเตือนให้บุคลากรและนักศึกษายึดมั่นในนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้านจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด

คำสั่ง
  คำสั่งที่ 0135/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
  คำสั่งที่ 2895/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
  คำสั่งที่ 0519/2566 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย