มกราคม 10, 2018

ติดต่อเรา

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โทร. 02-470-9623
อีเมล: ethics@mail.kmutt.ac.th
https://ethics.kmutt.ac.th