กุมภาพันธ์ 14, 2018

อบรมภายใน มจธ.

แผนการจัดอบรมปี 2563 / 2020

ของฝ่ายจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี