พฤศจิกายน 15, 2023

หลักสูตรการอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” สำหรับ อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ.

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม โดย ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม มีอายุ 3 ปี และ ใช้ประกอบการขอประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการภายใน มจธ. เท่านั้น โดยรูปแบบการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.ชื่อหลักสูตรการอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับที่ 2 (BSL2) เป็นหลักสูตรการอบรม on-site

  • สำหรับ อาจารย์/นักวิจัย/บุลากรสนับสนุนการวิจัย/นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
  • สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในงานวิจัยที่ทำงานกับเชื้อก่อโรค (Risk Group2 ขึ้นไป)/ วัสดุชีวภาพที่ไม่ทราบระดับอันตราย/งานที่ต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ Biosafety Lavel 2
  • เปิดการอบรมจำนวน 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน โดยเปิดรอบภาษาอังกฤษปีเว้นปี
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร:02-470-9623 หรือ ID Line: @660tgdwz

2.ชื่อหลักสูตร การอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (ภาคทฏษฎี) E-leaning หลักสูตรการอบรม online แบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

2.1 อบรมผ่าน BIOTEC E-leaning (Thai Program)

  • สำหรับ อาจารย์/นักวิจัย/บุลากรสับสนุนการวิจัย/นักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก
  • สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในงานวิจัยที่ทำงานกับเชื้อไม่ก่อโรค (Risk Group1)/งานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย/งานที่ต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ Biosafety Lavel 1

2.2 อบรมผ่าน CITI Program (English Program)

  • สำหรับ อาจารย์/นักวิจัย/บุลากรสับสนุนการวิจัย/นักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก
  • สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในงานวิจัยที่ทำงานกับเชื้อไม่ก่อโรค (Risk Group1)/งานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย/งานที่ต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ Biosafety Lavel 1