มีนาคม 30, 2023

เกี่ยวกับงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน และ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์
  • แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ มจธ. (Standard Operating Procedure for KMUTT’s Institutional Review Board – SOP) ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ และวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
  • รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ (IRB Annual Report) และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการฯ (IRB Summary Report)
  • เช่น ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 แนวทางการขอข้อมูลเพื่อการวิจัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร