สิงหาคม 11, 2023

สื่อการเรียนรู้

ตอนที่ 1 (Episode 1)

การวิจัยในมนุษย์คืออะไร?

ตอนที่ 2 (Episode 2)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณาอะไรบ้าง?
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความจำเป็นหรือมีประโยชน์อย่างไร?

ตอนที่ 3 (Episode 3)

สามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้เมื่อไหร่?
โครงการวิจัยเข้าข่ายการประเมินแบบใด?
อาสาสมัครในโครงการวิจัยเป็นกลุ่มเปราะบางหรือไม่?

ตอนที่ 4 (Episode 4)

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยหลังได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จะต้องทำอย่างไร?