แนวทางการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Res … อ่านเพิ่มเติม แนวทางการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564