แนวทางการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Res … อ่านเพิ่มเติม แนวทางการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567